โลกตะวันตก อารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลก เมโสโปเตเมีย อียิปต์ กรีก โรมัน ที่ทรงอิทธิพลอย่างมาก เรื่องราวของโบราณสถาน

โลกตะวันตก หรือที่เรียกว่าตะวันตก มาจากภาษาละติน occidens “พระอาทิตย์ตก ตะวันตก เมื่อเทียบกับตะวันออก เป็นคำที่หมายถึงชาติต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับบริบท มีคำจำกัดความที่ เป็นที่ยอมรับมากมาย เกี่ยวกับสิ่งที่พวก เขามีเหมือนกัน แนวคิดของส่วน ตะวันตกของโลก มีรากฐานมาจาก อารยธรรมกรีก โรมันในยุโรปและ การถือกำเนิดของ ศาสนาคริสต์ ในยุคปัจจุบัน วัฒนธรรมตะวันตกได้

รับอิทธิพลอย่าง มากจากประเพณี ของยุคฟื้นฟูศิลป วิทยาการปฏิรูป โปรเตสแตนต์ยุคแห่ง การรู้แจ้งและถูก สร้างขึ้นโดยลัทธิล่าอาณานิคม ที่ขยายตัวในศตวรรษที่ 15-20 ก่อนยุคสงครามเย็น มุมมองแบบตะวันตก ดั้งเดิมระบุอารย ธรรมตะวันตกกับ ประเทศและวัฒนธรรมที่ นับถือศาสนา คริสต์นิกายคาทอลิก โปรเตสแตนต์ตะวันตก การใช้ทางการเมือง เปลี่ยนไปชั่วคราว โดยการเป็น

ปรปักษ์กัน ระหว่างสงครามเย็น ในช่วงกลางถึงปลาย ศตวรรษที่ 20 พ.ศ. 2490-2534 เดิมคำนี้มีความ หมายตามตัวอักษร ทางภูมิศาสตร์ ตรงกันข้ามกับยุโรป ที่มีวัฒนธรรมและ อารยธรรมที่เชื่อมโยง กันของตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ เอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออก ไกลที่ห่างไกลซึ่ง ชาวยุโรปยุคแรก เห็นว่าเป็นตะวันออก

การมีความเป็นอณานิคม มีส่วนในการประเทศที่สำคัญได้อย่างไร

ปัจจุบันสิ่งนี้มี ความเกี่ยวข้องทาง ภูมิศาสตร์เล็กน้อย เนื่องจากสหรัฐอเมริกา และแคนาดาอยู่ ในอเมริการัสเซีย ขยายไปยังเอเชียเหนือ และออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เป็น ส่วนหนึ่งของโอเชียเนีย ในความหมาย ทางวัฒนธรรมร่วม สมัยวลี “โลกตะวันตก” รวมถึงยุโรปรวมถึง หลายประเทศที่ เป็นอาณานิคมของ ยุโรปที่มีบรรพบุรุษ เป็นชาวยุโรป จำนวนมากใน อเมริกาและโอเชียเนีย

โลกตะวันตกหรือ ที่เรียกว่าตะวันตก หรือตะวันตกได้รับ การหล่อหลอม ด้วยคำจำกัดความ หลายประการ ภูมิศาสตร์และ บางส่วนเกิดขึ้น จากปัจจัยอื่น ๆ สำหรับชาวยุโรป โลกตะวันตกเคย

เป็นคำศัพท์ทาง ภูมิศาสตร์ที่แท้จริง โดยแยกยุโรปออก จากตะวันออก กลางเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกาเหนือและ ตะวันออกไกล คำจำกัดความนี้ ไม่ได้ใช้เป็นคำจำกัด ความหลักอีกต่อไป

เนื่องจากออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ทางภูมิศาสตร์ ในตะวันออก แต่เป็นประเทศตะวันตก แนวคิดของตะวันตก มาจากอารยธรรมกรีก โรมันในยุโรป และการถือกำเนิด ของคริสต์ศาสนา โลกตะวันตกได้รับ อิทธิพลจากประเพณี ของยุคฟื้นฟูศิลป วิทยาการปฏิรูปโปรเตสแตนต์ และยุคแห่งการรู้แจ้ง และถูกสร้างขึ้นโดย ลัทธิล่าอาณานิคม ในศตวรรษที่ 15-20 การส่งออก วัฒนธรรม จำนวนมาก ตุ๊กตาแปลก

โลกตะวันตก

ในสมัยก่อนในยุค โลกตะวันตก นั้นมีความเป็นมาอย่างไรบ้าง

ไปยังส่วนที่เหลือ ของโลกนี้เรียกว่า การทำให้เป็น ตะวันตกในช่วง กลางศตวรรษที่ 20 วัฒนธรรมตะวันตก ได้แพร่หลายไป ทั่วโลกด้วยความ ช่วยเหลือของ สื่อมวลชนเช่นโทรทัศน์ ภาพยนตร์วิทยุ และดนตรี คำว่า “วัฒนธรรมตะวันตก” ถูกใช้อย่างกว้างขวาง เพื่ออ้างถึงประเพณี บรรทัดฐานทาง สังคมความเชื่อ ทางศาสนาเทคโนโลยี และระบบการเมือง เนื่องจากปัจจุบัน วัฒนธรรมแพร่หลาย

มากคำว่า โลกตะวันตก จึงมีความหมาย ทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจ และการเมืองคำจำกัด ความทางวัฒนธรรม ที่เรียกว่าละตินตะวันตกหมายถึง ประเทศทั้งหมดที่ มีรูปแบบของ ศาสนาคริสต์ตะวันตก คริสตจักรคาทอลิก และโปรเตสแตนต์ มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและ จริยธรรมที่ คล้ายคลึงกันและ ใช้อักษรละตินนิยาม ทางการเมืองเรียกว่า สงครามเย็นตะวันตก ประเทศเหล่านี้ มีรัฐบาลที่เป็นป

ประชาธิปไตยและ เป็นทุนนิยมหลัง สงครามโลกครั้งที่ สองและอยู่ในแนว เดียวกันกับ สหภาพโซเวียต ปัจจัยที่กำหนด ร่วมกันในประเทศเหล่านี้ คือต่อต้านลัทธิ คอมมิวนิสต์ พวกเขาเรียกว่า ประเทศในโลกที่หนึ่ง ตั้งแต่สมัยโบราณ คลาสสิกกีฬา เป็นแง่มุมที่สำคัญของ การแสดงออก ทางวัฒนธรรมตะวันตก กีฬาหลากหลาย ประเภทได้ก่อตั้งขึ้น แล้วในช่วงเวลา ของกรีกโบราณและ

โลกตะวันตก

การมีกีฬาและวัฒธรรมจอง โลกตะวันตก นั้นสามารถสร้างความเป็น เรื่องของกีฬามายาวนานขนาดไหน

วัฒนธรรมการทหาร และการพัฒนากีฬา ในกรีซมีอิทธิพล ต่อกันและกัน อย่างมากกีฬา กลายเป็นส่วนสำคัญ ในวัฒนธรรมของ พวกเขาที่ชาวกรีก สร้างการแข่งขัน กีฬาโอลิมปิก ซึ่งในสมัยโบราณ

จะจัดขึ้นทุกๆ สี่ปีในหมู่บ้านเล็ก ๆ ใน Peloponnesus ที่เรียกว่า Olympia บารอนปิแอร์ เดอกูแบร์แต็ง ชาวฝรั่งเศสกระตุ้น ให้เกิดการฟื้นฟู การเคลื่อนไหวของ โอลิมปิกในปัจจุบัน การแข่งขันกีฬา

โอลิมปิกสมัยใหม่ ครั้งแรกจัดขึ้นที่ เอเธนส์ในปี พ.ศ. 2439 ชาวโรมันได้สร้าง สิ่งก่อสร้างขนาด มหึมาเช่นอัฒจันทร์ เพื่อจัดงานเทศกาลกีฬา ของพวกเขาชาวโรมัน แสดงความหลงใหล ในกีฬาเลือดเช่น การต่อสู้แบบ กลาดิเอเตอร์ ที่น่าอับอายซึ่งทำ ให้ผู้เข้าแข่งขันต่อสู้ กันเพื่อเอาชีวิตรอด การแข่งขันกีฬา โอลิมปิกได้ฟื้นฟู กีฬาคลาสสิกโบราณ หลายชนิดเช่น มวยปล้ำเกรโก โรมันดิสคัส

และพุ่งแหลน กีฬาสู้วัวกระทิง เป็นภาพที่แสดงให้ เห็นแบบดั้งเดิม ของสเปนโปรตุเกส ฝรั่งเศสตอนใต้และ บางประเทศในละตินอเมริกา ร่องรอยของมันมี รากฐานมาจาก การบูชาและบูชายัญวัว

ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ และมักเชื่อมโยงกับ กรุงโรมซึ่งมีการจัดงานมนุษย์กับ สัตว์มากมาย การสู้วัวกระทิง แพร่กระจายจาก สเปนไปยังอาณานิคม ของอเมริกาและ ในศตวรรษที่ 19 ไปยังฝรั่งเศสซึ่งได้พัฒนา เป็นรูปแบบที่โดดเด่น ในแบบของตนเอง

การมีความพัฒนาของ โลกตะวันตก และได้รับความนิยมในการให้ความสนใจขนาดไหน

การแข่งขันและ การล่าสัตว์เป็นกีฬา ที่ได้รับความนิยม ในยุคกลางของยุโรป และชนชั้นสูงได้ พัฒนาความสนใจ สำหรับกิจกรรมยามว่าง กีฬายอดนิยมระดับโลก จำนวนมากได้รับ

การพัฒนาหรือประมวลผล ครั้งแรกในยุโรป เกมกอล์ฟสมัยใหม่ มีต้นกำเนิดในสกอตแลนด์ ซึ่งบันทึกเป็น ลายลักษณ์อักษร ครั้งแรกเกี่ยวกับ การเล่นกอล์ฟคือ การห้ามเล่นเกมของ James II ในปี 1457 เนื่องจาก

เป็นการรบกวน สมาธิในการ เรียนรู้การยิงธนู การปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่เริ่มขึ้นใน สหราชอาณาจักร ในศตวรรษที่ 18 ทำให้มีเวลาว่างเพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชน มีเวลามากขึ้นใน การเข้าร่วมและติดตาม

กีฬาของผู้ชมการ มีส่วนร่วมในกิจกรรม กีฬามากขึ้นและการเข้าถึง ที่เพิ่มขึ้นแนวโน้ม เหล่านี้ยังคงดำเนิน ต่อไปพร้อมกับ การถือกำเนิดของ สื่อมวลชนและการ สื่อสารทั่วโลก กีฬาคริกเก็ต

ประเภทค้างคาว และลูกบอลเล่น ครั้งแรกในอังกฤษ ในช่วงศตวรรษที่ 16 และส่งออกไปทั่วโลก ผ่านทางจักรวรรดิ อังกฤษกีฬาสมัยใหม่ ที่ได้รับความนิยม จำนวนมากได้รับ การคิดค้นหรือ ประมวลผลในสหราช อาณาจักรใน ช่วงศตวรรษที่ 19 และได้รับความนิยมไปทั่วโลก ได้แก่ ปิงปองเทนนิสสมัยใหม่ สมาคมฟุตบอลเน็ต บอลและรักบี้

ฟุตบอลหรือที่ เรียกว่าฟุตบอล ยังคงได้รับความนิยม อย่างมากในยุโรป แต่เติบโตขึ้นจาก จุดเริ่มต้นจนเป็นที่ รู้จักในชื่อเกมระดับโลก ในทำนองเดียวกัน กีฬาเช่นคริกเก็ต รักบี้และเน็ตบอล ถูกส่งออกไปทั่วโลก

ดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศต่างๆ ในเครือจักรภพ แห่งชาติดังนั้นอินเดีย และออสเตรเลีย จึงเป็นหนึ่งในรัฐ ที่มีการแข่งขัน คริกเก็ตที่แข็งแกร่ง ที่สุดในขณะที่ชัยชนะ ในรักบี้เวิลด์คัพ ได้รับการแบ่งปัน ระหว่างนิวซีแลนด์ , ออสเตรเลีย, อังกฤษและแอฟริกาใต้

โลกตะวันออก