ประวัติศาสตร์ตะวันออก ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตะวันออก

ประวัติศาสตร์ตะวันออก ซึ่งนักประวัติศาสตร์ ได้แบ่งออกเป็น 4 สมัย ในได้แก่สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ และสมัยปัจจุบัน ซึ่งพิจารณาหลัก เฉพาะทางประวัติศาสตร์ ซึ่งอยู่ในแต่ละช่วงเวลาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้ค้นหาข้อมูล ในตารางเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ แต่ละยุคสมัย ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

การแบ่งช่วงเวลาต่าง ๆ ของการปกครอง การขยายอำนาจ ของชาติตะวันออก ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเป็นสมัยโบราณ เหตุการณ์ และช่วงเวลาต่าง ๆ สมัยกลางช่วงเวลา เหตุการณ์ และสมัยใหม่ ช่วงเวลาเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จนถึงในปัจจุบัน ซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ หลักฐานประวัติศาสตร์

ก็เป็นผลผลิตทางการติดต่อ กันระหว่างสังคม ซึ่งหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์โบราณ ที่เริ่มจากอารยธรรมของมนุษย์ ในแต่ละภูมิภาค แต่ละภูมิภาค สมัยโบราณ ได้ปรากฏหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกได้ แต่ละช่วงประวัติศาสตร์ ในแต่ละประเทศ แต่ละภูมิภาค เพื่อให้เราศึกษาเกี่ยวกับ แต่ละยุคการแบ่งประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ในแต่ละช่วง

แต่ละประเทศ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง การปกครอง กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ของการปกครอง

ประวัติศาสตร์ตะวันออก

ประวัติศาสตร์สากล สมัยประวัติศาสตร์ตะวันออก

สมัยประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการจดบันทึก ด้วยตัวอักษร ทั้งนี้มีแต่ละสังคม จะเริ่มต้นประวัติศาสตร์ ไม่พร้อมกัน สมัยประวัติศาสตร์สากล มีความแตกต่างกันระหว่าง การศึกษา แต่ละประวัติศาสตร์ กับสมัยประวัติศาสตร์ตะวันตก โดยประวัติศาสตร์ตะวันออก ซึ่งแบ่งเวลา แต่ละราชวงศ์ การเป็นศูนย์กลางอำนาจ มาวัดเป็นเกณฑ์ส่วน

ประวัติศาสตร์ตะวันตกจะใช้เหตุการสำคัญ ทางประวัติศาสตร์ เป็นเกณฑ์ซึ่งแต่ละช่วงสมัย ก็มีความแตกต่างกันออกไปกับ ยุคสมัยประวัติศาสตร์ตะวันออก ซึ่งเป็นการแบ่งยุคสมัย ทางประวัติศาสตร์จีน การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์จีน สามารถแบ่งออก ได้ทางประวัติศาสตร์ จีนสามารถแบ่งออก ได้เป็นประวัติศาสตร์จีนสมัยโบราณ

ในปี 2200 ปีก่อนคริสต์ศักราช ถึงคริสต์ศักราช 220 เช่นประวัติศาสตร์จีนสมัยกลาง อยู่ในช่วงคริสต์ศักราช 220 ถึง คริสต์ศักราช 1368 ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ คริสต์ศักราช 1350 ถึง 1991 และประวัติศาสตร์จีนสมัยปัจจุบัน คริสต์ศักราช 1911 ถึงปัจจุบันนี้

ประวัติศาสตร์ตะวันออก กับการแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์จีน 

การแบ่งยุคประวัติศาสตร์จีน สมัยโบราณ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นจากอารยธรรมจีน ตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์วัฒนธรรมอยางเซา วัฒนธรรมหลงซานอัน เป็นวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผา และยุคโลหะสำริด ต่อมาเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ ซึ่งราชวงศ์ต่าง ๆ ได้มีการแบ่ง การปกครองประเทศได้แก่

ราชวงศ์เซียะ อยู่ในปีประมาณ 2205 ถึง 1766 ปีก่อนคริสต์ศักราช และการปกครองราชวงศ์ฉาง ประมาณ 1767 ถึง 1122 ปีก่อนคริสต์ศักราช ซึ่งในเวลาต่อมา เริ่มก่อตัวเป็นรัฐ ที่มีรากฐานการปกครอง ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม แต่ละช่วงสมัยของราชวงศ์ โดยราชวงศ์โจว

ซึ่งมีการปกครองประมาณ 11 22 ถึง 256 ปีก่อนคริสต์ศักราช ซึ่งการปกครอง ในราชวงศ์โจวตะวันตก และราชวงศ์โจวตะวันออก และเมื่ออำนาจเสื่อมลง เกิดสงครามระหว่างเจ้าครองรัฐต่าง ๆ มากมาย ในที่สุดและราชวงศ์ฉิน รวบรวมก่อตั้งราชวงศ์ ในช่วงเวลา 21 ถึง 206 ปีก่อนคริสต์ศักราช

และต่อมาการปกครอง ได้เปลี่ยนในราชวงศ์ฮั่น 206 ปีก่อนคริสต์ศักราช ถึงคริสต์ศักราช 220 เป็นสมัยที่มีการรวบรวม ศูนย์อำนาจจนเป็นจักรพรรดิ

ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ เป็นอย่างไรบ้าง ?

ที่สมัยใหม่เริ่มต้น ในคริสต์ศักราช 1368 เมื่อชาวจีนขับไล่พวกมองโกลออกไป จากประเทศ และสถาปนาราชวงศ์หมิง ในปีคริสต์ศักราช 1368 1644 และได้ขึ้นปกครองประเทศจีน แล้วต่อมาถูกโค่นล้มอีกครั้ง ในราชวงศ์ซิงคริสต์ศักราช 1664 ถึงคริสต์ศักราช 1911 ซึ่งในช่วงสมัยราชวงศ์หมิง

เป็นเวลาที่ประเทศจีน ถูกคุกคามจากชาติตะวันตก ได้แก่จีนใต้แพ้แก่สงคราม ให้กับอังกฤษในสงครามฝิ่น ที่ศักราช 1839 ถึงคริสต์ศักราช 1842 ราชวงศ์ในคริสต์ศักราช 1911

ประวัติศาสตร์ตะวันออก

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยกลาง เป็นอย่างไร ?

ประเทศญี่ปุ่นได้รับ อารยธรรมจากจีน และมีพระพุทธศาสนา เข้ามาในประเทศซึ่งประวัติศาสตร์สมัยกลาง แบ่งเป็นสมัยสุขอะ สมัยนารา ซึ่งมีเมืองหลวงอยู่ ที่เมืองนารา สมัยเฮอัน ซึ่งมีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองเฮอัน ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนชื่อ เป็นเมืองเกียวโต ซึ่งจักรพรรดิมีอำนาจการปกครอง

สมัยคามาคูระคริสต์ศักราช 1185 ถึงคริสต์ศักราช 1333 ซึ่งอยู่ในสมัยของโชกุน ตระกูลมินาโมโตะ ซึ่งมีการปกครอง ในประเทศมีเมืองหลวง อยู่ที่คามากุระซึ่งในเวลาต่อมา มีตระกูลอาทิกา ได้โค่นล้มตระกูลมิราโมโตะ และเป็นโชกุนขึ้นแทนปกครอง ในคริสต์ศักราช 13 33 โชกุนตระกูลชิกางะ

ซึ่งมีศูนย์กลางการปกครอง ที่เมืองโรมาจิเขตเมืองเกียวโต ซึ่งสมัยโรมันสิ้นสุดลงได้เกิดสงคราม ระหว่างตระกูลต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นสงครามกลางเมือง ในคริสต์ศักราช 1573

ประวัติศาสตร์ตะวันออก ญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์สมัยใหม่

สมัยการปกครองของญี่ปุ่นเริ่มต้น ในการเกิดสงครามกลางเมือง หรือสมัยโมโมยามะ ในปีคริสต์ศักราช 1573 ถึงคริสต์ศักราช 1600 จน กระทั่งโตกุกาวะ ยุติสงครามกลางเมืองได้สำเร็จ แล้วสถาปนาตนเอง เป็นระบบโชกุน ตระกูลโตกุกาวาเ ป็นศูนย์กลางการปกครอง

ในเมืองเอโดะดัง นั้นแล้วสมัยเอโดะเป็นช่วง ที่มีระบบศักดินาเจริญสูงสุด ในคริสต์ศักราช 1868 โชกุนถวายอำนาจการปกครองคืน แก่จักรพรรดิจากนั้นญี่ปุ่น ได้เข้าสมัยเมจิคริสต์ศักราช 1868 ถึงคริสต์ศักราช 1912 ซึ่งญี่ปุ่นได้ปฏิรูป ให้มีระบบทันสมัย แบบตะวันตก

ต่อมาสมัยการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในคริสต์ศักราช 1912 ถึงศักราช 1939 ถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 คริสต์ศักราช 1939-1945 และสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ศักราช 1945 ถึงปัจจุบัน

ประวัติศาสตร์โลก

ประวัติศาสตร์ตะวันตก

อีสปอร์ตระดับโลก

ที่เที่ยวในอังกฤษ

ของฝากแบบฮาๆ

รีวิวเกมมือถือ